การจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยเทคนิคเขาวงจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัติวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 
 

1.  ประวัติวิทยาลัยเทคนิคเขาวง  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งโดย ฯพณฯ ชิงชัย   มงคลธรรม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  7  มิถุนายน  2539  ตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคแห่งที่  2  ของจังหวัดกาฬสินธุ์  ณ  บริเวณที่สาธารณประโยชน์ร่องน้ำใส  บ้านโนนศิวิไล  ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่  อำเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  เนื้อที่ประมาณ   90  ไร่   โดยการประสานงานของนายอนุสรณ์  บัวภา   นายอำเภอเขาวงขณะนั้น,   นายประเสริฐ  บุญเรือง   กำนันตำบล   กุดสิมคุ้มใหม่,   นายวราวุธ   วงศ์ธิเบศร์    สมาชิกสภาจังหวัดกาฬสินธุ์เขตอำเภอเขาวง,  นายกว้างถวิล  เสนาลอย   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา,   นายบุญเพ็ง  เพชรวิชิต   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8,  นายวัดใจ จิตรักญาติ  กรรมการสุขาภิบาล

2.  คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคเขาวงมีคณะผู้บริหารที่มาบุกเบิกก่อตั้งตามคำสั่งกรมอาชีวศึกษาที่  484/2540  ประกอบด้วย  นายไพบูลย์  พันธนิติ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  ทำหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัย  นายไพศาล  แก้วไชย และนายสาคม  คันธโกวิท อาจารย์  2 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ปี พ.ศ.2543  กรมอาชีวศึกษาแต่งตั้งนายสมพงษ์  แสนบุตร และนายศุภชัย ศิริธรรมรักษ์  ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
-  ปี พ.ศ.2545  นายบูรณะ   สมชัย  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 
และนางสาววลีวรรณ  ศรเตชะวิวัฒน์  ย้ายมาเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ
-  ปี พ.ศ.2551  นายสมพงษ์   เทศน์ธรรม  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
-  ปี พ.ศ.2552  นายธนกร   ไชยกุล  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
-  ปี พ.ศ.2555  นายบุญช่วย   กั้วศรี  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  จนถึงปัจจุบัน
โดยมีนายไพศาล  แก้วไชย, นายสุวินันท์  สีลาโคตร  นายดาวไทย เบาราญและนางสาวกรรณิการ์ โมลาขาว  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นทีมคณะผู้บริหาร

 3.  อาคารและสิ่งก่อสร้าง
3.1  ปีงบประมาณ 2540  งบประมาณ  15  ล้านบาท  ก่อสร้างอาคารชั่วคราว  ประกอบด้วย
1.  อาคารอำนวยการ  1  หลัง
2.  อาคารโรงฝึกงาน  2  หลัง
3.  อาคารบ้านพักครู  2  หลัง
4.  อาคารเรียน  2  หลัง
5.  อาคารหอประชุม  1  หลัง
6.  ระบบไฟฟ้า  250 KVA  1  ระบบ
7.  ระบบประปาภายใน  1  ระบบ

3.2  ปีงบประมาณ  2541  งบประมาณ  42  ล้านบาท  ก่อสร้างอาคารถาวร  ประกอบด้วย
1.  อาคารอำนวยการขนาด  2,00  ตร.ม.  3  ชั้น  1  หลัง
2.  อาคารเรียนขนาด  2,400  ตร.ม.  4  ชั้น  1  หลัง
3.  อาคารปฏิบัติการขนาด  4,000  ตร.ม.  4  ชั้น  1  หลัง
3.3  ปีงบประมาณ  2543  ขยายระบบไฟฟ้าแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลงขนาด 500 KVA
3.4  ปีงบประมาณ  2547  ได้รับงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีต  3,000  ตร.ม.  และระบบประปามาตรฐานพร้อมติดตั้งเครื่องผลิตน้ำดื่มได้มาตรฐาน
3.5  ปีงบประมาณ  2556  ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ  จำนวน  1 หลัง  งบประมาณ  9,100,000  บาท  งบประมาณค่าครุภัณฑ์  4  รายการ  วงเงิน  3,865,000  บาท  งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  9,809,100  บาท
3.6 ปีงบประมาณ 2558 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร 1,083,000 บาท งบปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม 1,485,000 บาท งบปรับปรุงระบบไฟฟ้า 975,000 บาท

4.  การจัดการเรียนการสอน
-  ปีการศึกษา  2541  เปิดการเรียนการสอนระดับ  ปวช.  2  แผนกวิชา  คือ  แผนกช่างยนต์และแผนกช่างก่อสร้าง
-  ปีการศึกษา  2542  เปิดการเรียนการสอนระดับ  ปวช.  อีกหนึ่งสาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาการบัญชี
-  ปีการศึกษา  2544  เปิดการเรียนการสอนระดับ  ปวช. อีกหนึ่งสาขาวิชาคือ  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
-  ปีการศึกษา  2545 – 2546  เปิดการเรียนการสอนระดับ  ปวช.  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-  ปีการศึกษา  2545 – 2546  เปิดการเรียนการสอนระดับ  ปวส.  6  แผนกวิชา  คือ  แผนกวิชาช่างยนต์  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  แผนกวิชาการบัญชี  และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-  ปีการศึกษา  2552  เปิดการเรียนการสอนระดับ  ปวช.  สาขาวิชาการขาย
-  ปีการศึกษา  2553  เปิดการเรียนการสอนระดับ  ปวช.  สาขาวิชาการโรงแรม (ระบบทวิภาคี  โครงการความร่วมมือกับโรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน  พัทยา)  และยุบสาขาวิชาการขาย
-  ปีการศึกษา  2555  เปิดการเรียนการสอนระดับ  ปวช.  สาขาวิชาช่างเชื่อม  ระบบทวิภาคี มีผู้เรียนจำนวน  17  คน  ในปีนี้มีนโยบายและแนวคิดที่จะพัฒนาด้านสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์  ให้เป็นโรงเรียนน่าอยู่  น่าดู  น่าเรียน  และพัฒนาด้านวิชาการ  โดยขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น  จัดสอนวิชาชีพระยะสั้น  เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
-  ปีการศึกษา  2556  วิทยาลัยได้ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนที่มีงานทำ  โดยจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีแก่พนักงานในสถานประกอบการ  นอกจากนั้น ยังเปิดสอนระดับ  ปวช.  ในโรงเรียนมัธยมด้วย  (ทำความร่วมมือกับโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก  อำเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร) 

-  ปีงบประมาณ  2556  ได้มีการประชุมของคณะกรรมการวิทยาลัย  และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  เห็นชอบให้มีการกำหนดวิสัยทัศน์  เอกลักษณ์  และอัตลักษณ์ใหม่  ดังนี้
-  วิสัยทัศน์  “ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพที่ได้มาตรฐานอาชีวศึกษาสู่อาเซียน”
-  เอกลักษณ์  “วิทยาลัยเทคนิคเขาวง  ผลิตช่างเทคนิคและเจ้าของธุรกิจ”
-  อัตลักษณ์  “เชี่ยวชาญทักษะ  เสียสละเพื่อชุมชน”

- ปีการศึกษา 2557 เปิดการเรียนการสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาการโรงแรม

- ปีการศึกษา 2558 เปิดการเรียนการสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ปรัชญา
เพียบพร้อมทักษะ  มานะอดทน  เปี่ยมล้นคุณธรรม  เป็นผู้นำวิชาชีพ

คำสำคัญ
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง  เพื่อนักศึกษาและประชาชน  คุณวุฒิ  คุณภาพ  คุณธรรม

สีประจำวิทยาลัยฯ
น้ำเงิน              ความอดทน  เข้มแข็ง  หนักแน่น
ขาว               ความบริสุทธิ์  ความมุ่งมั่น  ความดี

ต้นไม้ประจำวิลัยฯ
       ต้นตะแบก

วิสัยทัศน์
ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพที่ได้มาตรฐานอาชีวศึกษาสู่อาเซียน

เอกลักษณ์
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง  ผลิตช่างเทคนิคและเจ้าของธุรกิจ

อัตลักษณ์
เชี่ยวชาญทักษะ  เสียสละเพื่อชุมชน

พันธกิจ
1.  ผลิตบุคลากรด้านอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสู่อาเซียน
2.  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
3.  บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
4.  บริการสังคมและชุมชน

เวลาทำการเรียนการสอน
ทำการเรียนการสอน  วันจันทร์  -  ศุกร์
เวลา  08.00 - 20.30  น.
เสาร์  -  อาทิตย์
เวลา  08.00  -  17.00  น.

 

 

    มีผู้เข้าชมแล้ว